Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP, KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 7

06/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

06/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

05/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

05/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ HỒ, THỢ HỒ Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG NHÀ Ở Lương: 350.000 Số lượng: 02

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ hồ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HỒ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HỒ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HỒ, PHỤ HỒ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ HỒ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY Lương: 5.000.000 Số lượng: 12

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG NHÀ Ở Lương: 5.000.000 Số lượng: 12

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HỒ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN, TIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ HỒ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN ĐỐC CÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NƯỚC (CỬ NHÂN) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 20.000.000 Số lượng: 5

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH