Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giầy da

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO DONG KY THUAT, QUAN LY SAN XUAT Lương: 14.000.000 Số lượng: 2

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO DONG KY THUAT, GIAM SAT SAN XUAT Lương: 14.000.000 Số lượng: 1

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO DONG KY THUAT, GIAM SAT KY THUAT Lương: 14.000.000 Số lượng: 2

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 50.000.000 Số lượng: 1

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH