Chính sách liên quan

Tải về THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 128/2012 07/04/2017

Thông tư liên tịch số: 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải về QUYẾT ĐỊNH 26/2007/QĐ-LĐTBXH 07/04/2017

Quyết định số 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 cuả Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề chính quy.

Tải về Nghị định 48/2015/NĐ-CP 07/04/2017

Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

Tải về 79/2015/NĐ-CP 07/04/2017

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Tải về 25/2015/TT-BLĐTBXH 07/04/2017

Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Tải về 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 07/04/2017

Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến