Phiếu đăng ký tuyển dụng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MSP: …………………

ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU/CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

1.  Tên doanh nghiệp/ đơn vị:.........................................................................................................................

2.  Ngành nghề sản xuất/ kinh doanh chính:................................................................................................

3.  Địa chỉ:.........................................................................................................................................................

4.  Người đăng ký:.............................................................. Chức vụ:.............................................................

5.  Điện thoại: .................................................................... Fax:.....................................................................

Email:.............................................................................. Mã số DN/MST:................................................

6.  Nội dung cần tư vấn:

 Chính sách, pháp luật lao động Tuyển lao động, quản trị và phát triển nguồn nhân lực

 Sử dụng lao động và phát triển việc làm  Khác (ghi rõ: ..........................................................)

7.  Các vị trí việc làm cần giới thiệu/cung ứng lao động:

STT

Vị trí làm việc

SL

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Yêu cầu khác, mô tả công việc

Thu nhập,

chế độ làm việc

 

 

 

 

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

 

 

 

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

………….…………………

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

8.  Thời hạn kết thúc giới thiệu/cung ứng lao động:....................................................................................

9.  Địa điểm phỏng vấn :.................................................................................................................................

10.     Người liên hệ: ........................................................... Số điện thoại: ....................................................

 

 Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận

ĐC: Số Khu tái định cư Đông Xuân An - P. Phú Thủy – TP. Phan Thiết – TP. BMT

ĐT – Fax: 02623.853748

Mail: phong4tld@gmail.com

Website: http://www.vieclambinhthuan.com.vn

Bình Thuận, ngày….. tháng .… năm 2017

Người đăng ký

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHẦN THEO DÕI GIỚI THIỆU CỦA TRUNG TÂM

 

I. Thông tin hồ viết Giấy giới thiệu:

Tt

Ngày giới thiệu

Mã hồ sơ

 

Trình độ

Vị trí

giới thiệu

 

Kết quả

Ghi chú

Đạt

K. Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thông tin hồ Doanh nghiệp mượn Hồ sơ:

Tt

Ngày mượn HS

Vị trí tuyển

Số lượng

Ngày trả

Kết quả

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến