CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

  • 04/05/2018
  • 2857

1. Cơ cấu tổ chức Trung tâm;

- Ban Giám đốc Trung tâm;

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Tư vấn việc làm - Dạy nghề;

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;

a) Ban Giám đốc Trung tâm;

* Giám đốc: Trần Hà Nghĩa Thông

- Điện thoại: 0252 3751 261 - Email: thongthn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Phó Giám đốc Trung tâm: Cao Xuân Hùng

- Điện thoại: 0252 3816256 - Email: hungcx@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Trung tâm do Giám đốc lãnh đạo, điều hành theo chế độ Thủ trưởng. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao độngThương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

* Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm là các Phó Giám đốc, Phó Giám đốc được Giám đốc phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần việc được phân công.

b) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp:

* Điện thoại: 0252.3820145

* Lãnh đạo và nhân viên phòng:

- Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng

Bùi Lê Phương Thảo - Email: thaoblp@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Sỹ Bằng - Email: bangls@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

  Nhân viên hành chính - Tổng hợp kiêm văn thư, lưu trữ:

Nguyễn Minh Phước - Email: phuocnm@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Lý Trọng Hiếu - Email: hieult@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

- Kế toán: Bùi Thị Lan - Email: lanbt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

- Kế toán: Trần Thị Mỹ Hạnh

- Bảo vệ: Nguyễn Quốc Trung, Huỳnh Văn Công.

* Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp là Phòng phục vụ thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Thực hiện công tác tổ chức;

2. Thực hiện công tác hành chính, quản trị;

3. Thực hiện công tác tổng hợp;

4. Thực hiện công tác tài chính, kế toán;

5. Thực hiện công tác quản trị mạng nội bộ;

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

c) Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề;

* Điện thoại: 0252 3817 120 

* Lãnh đạo và nhân viên phòng:

- Phó Trưởng phòng:

Đặng Thị Tú - Email: tudt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

- Chuyên viên, Nhân viên:

Nguyễn Duy Thanh - Email: thanhnd@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Thu Hằng - Email: hangttt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Cù Văn Trung - Email: trungtv@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Lê Anh Thế - Email: thela@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Vưu Tấn Hải - Email: haivt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Bích Quyên- Email: quyenttb@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Phòng Tư vấn việc làm -  Dạy nghề là Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Thực hiện các hoạt động tư vấn:

2. Thực hiện giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động:

3. Lập các loại sổ theo dõi các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động của Trung tâm theo quy định.

4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

5. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại sàn giao dịch việc làm; tại xã hoặc cụm xã, phường, thị trấn.

6. Quản lý và sử dụng đội ngũ cộng tác viên việc làm tại các xã, phường, thị trấn có hiệu quả.

7. Thực hiện công tác thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo biến động và cung ứng thông tin thị trường lao động:

8. Thực hiện công tác chiêu sinh, tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo:

9.  Xây dựng kế hoạch hàng năm và thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt

10. Thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

d) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;

* Điện thoại: 0252 3825 903

* Lãnh đạo và nhân viên phòng:

- Phó Trưởng phòng:

Phạm Thị Tuyết Quyên - Email: quyenptt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

- Nhân viên:

Phạm Thị Thúy Hoài - Email: hoaiptt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Phan Thị Lan Phương - Email: phuongptl@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Mộng Thảo - Email: thaottm@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

- Nguyễn Anh Dũng

* Tại văn phòng đại diện BHTN Tuy Phong:

- Điện thoại: 0252 3737 009

- Nhân viên:

Nguyễn Thị Như Ý - Email: yntn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Phú Cường - Email: cuonghp@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Tại văn phòng đại diện BHTN La Gi;

- Điện thoại: 0252 3737 007

- Nhân viên;

Nguyễn Thị Thắm - Email: thamnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Lệ Hằng - Email: hangntl@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Hữu Nhật Tuân - Email: tuanphn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Tại văn phòng đại diện BHTN Đức Linh:

- Điện thoại: 0252 3737 008

- Nhân viên:

Nguyễn Thị Phương - Email: phuongnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Viết Tiến - Email: tiennv@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Phòng Bảo hiểm thất nghiệp là Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Tại Phòng bảo hiểm thất nghiệp:

1.1. Tiếp nhận các đề nghị, hồ sơ và trả kết quả giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động như: hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; hồ sơ chuyển hưởng từ nơi khác đến, chuyển hưởng đi nơi khác.

1.2. Thực hiện rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

1.3. Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo (thuộc thẩm quyền giải quyết) liên quan đến giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

1.4. Trình ký, nhân bản, phân loại chuyển giao cho các bộ phận có liên quan để giải quyết theo quy định.

1.5. Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm và thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

1.6. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

1.7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, độ xuất về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

1.8. Quản lý nghiệp vụ và theo dõi hoạt động của các Văn phòng đại diện bảo hiểm thất nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố.

1.9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

2. Tại Văn phòng đại diện:

2.1. Tổ chức tiếp đón, phân loại nhu cầu của người lao động thất nghiệp; thực hiện công tác tư vấn với các nội dung: tư vấn chung về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn học nghề, tư vấn thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

2.2. Tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng (lập danh sách tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng); chuyển hưởng đi, chuyển hưởng đến; hỗ trợ học nghề. 

2.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký tìm việc, hồ sơ tìm việc; đăng ký học nghề, hồ sơ học nghề và thực hiện giới thiệu việc làm, giới thiệu học nghề hoặc phối hợp với Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề để giới thiệu việc làm, giới thiệu học nghề cho người lao động.

2.4. Cấp các loại phiếu hẹn trả kết quả và thực hiện trả các kết quả theo quy định; các trường hợp không trực tiếp đến nhận Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Quyết định hỗ trợ học nghề sau 02 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu trả kết quả, lập danh sách đề nghị hủy Quyết định.

 

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến