Chức năng, bộ máy trung tâm

  • 04/05/2018
  • 5498

1. Cơ cấu tổ chức Trung tâm;

- Ban Giám đốc Trung tâm;

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Tư vấn việc làm - Dạy nghề;

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;

a) Ban Giám đốc Trung tâm;

* Giám đốc: Trần Hà Nghĩa Thông

- Điện thoại: 0252 3751261

- Email: thongthn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Phó Giám đốc Trung tâm: Cao Xuân Hùng

- Điện thoại: 0252 3816256 

- Email: hungcx@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Trung tâm do Giám đốc lãnh đạo, điều hành theo chế độ Thủ trưởng. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao độngThương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

* Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm là các Phó Giám đốc, Phó Giám đốc được Giám đốc phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần việc được phân công.

b) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp:

* Điện thoại: 0252.3820145

* Lãnh đạo và nhân viên phòng:

Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng

Đặng Thị Tú - Email: tudt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Sỹ Bằng 

Email: bangls@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Nhân viên hành chính - Tổng hợp kiêm văn thư, lưu trữ:

Nguyễn Minh Phước

Email: phuocnm@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Lý Trọng Hiếu nhân viên

Email: hieult@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Vũ Đức Thuận nhân viên trình ký hồ sơ BHTN

- Kế toán: Bùi Thị Lan

Email: lanbt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Bích Quyên

Email: quyenttb@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

- Bảo vệ: Nguyễn Quốc Trung, Huỳnh Văn Công.

* Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp là Phòng phục vụ thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Thực hiện công tác tổ chức;

2. Thực hiện công tác hành chính, quản trị;

3. Thực hiện công tác tổng hợp;

4. Thực hiện công tác tài chính, kế toán;

5. Thực hiện công tác quản trị mạng nội bộ;

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

c) Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề;

* Điện thoại: 0252 3817 120 

* Lãnh đạo và nhân viên phòng:

Trưởng phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề:

Bùi Lê Phương Thảo

Email: thaoblp@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Chuyên viên, Nhân viên:

Nguyễn Duy Thanh

Email: thanhnd@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Thu Hằng

Email: hangttt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Mỹ Hạnh

Cù Văn Trung

Email: trungtv@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Lê Anh Thế

Email: thela@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Vưu Tấn Hải

Email: haivt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Mộng Thảo

Email: thaottm@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Bùi Anh Dũng

* Phòng Tư vấn việc làm -  Dạy nghề là Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Tham gia xây dựng, tham mưu Giám đốc Trung tâm các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, quy trình thực hiện liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và theo phân công của đơn vị.

2. Thực hiện tư vấn; giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; tổ chức đào tạo, dạy nghề, cụ thể:

2.1. Thực hiện hoạt động tư vấn

- Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

- Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực.

- Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

2.2. Giới thiệu việc làm cho người lao động

2.3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

2.5. Phân tích và dự báo thị trường lao động.

2.6. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề tháng, quý, năm, khóa học; thực hiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác chiêu sinh, tuyển sinh, tổ chức các lớp đào tạo nghề tại Trung tâm và đào tạo lưu động tại các địa phương trong tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; ký kết các hợp đồng có liên quan đến hoạt động đào tạo nghề.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức đào tạo nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Quản lý giáo viên và học viên trong quá trình giảng dạy và học tập. Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế học nghề của Trung tâm.

- Lập các loại biểu mẫu, sổ sách, theo dõi, quản lý học viên và kết quả học tập và lưu giữ hồ sơ các lớp học theo quy định.

- Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tốt các trang thiết bị dạy nghề được giao.

2.7. Tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch việc làm, xây dựng dữ liệu người tìm việc, việc làm trống để kết nối cung- cầu lao động.

2.8. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

3. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

5 Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm và thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

d) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;

* Điện thoại: 0252 3825 903

* Lãnh đạo và nhân viên phòng:

- Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng:

Phạm Thị Tuyết Quyên

Email: quyenptt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

- Nhân viên:

Nguyễn Thị Thúy Hoài

Email: hoaintt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Phan Thị Lan Phương

Email: phuongptl@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Tại văn phòng đại diện BHTN Tuy Phong:

- Điện thoại: 0252 3737 009

- Nhân viên:

Nguyễn Thị Như Ý

Email: yntn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Phú Cường

Email: cuonghp@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Tại văn phòng đại diện BHTN La Gi:

- Điện thoại: 0252 3737 007

- Nhân viên;

Nguyễn Thị Thắm

Email: thamnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Email: hangntl@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Tại văn phòng đại diện BHTN Đức Linh:

- Điện thoại: 0252 3737 008

- Nhân viên:

Nguyễn Thị Phương

Email: phuongnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Viết Tiến

Email: tiennv@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

* Phòng Bảo hiểm thất nghiệp là Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Tham gia xây dựng, tham mưu Giám đốc Trung tâm các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, quy trình thực hiện liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và theo phân công của đơn vị.

2. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm, cụ thể:

* Tại trụ sở làm việc

-  Thực hiện rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

-  Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo (thuộc thẩm quyền giải quyết) liên quan đến giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

- Thực hiện công tác phối hợp thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đã hưởng sai quy định.

* Tại 03 văn phòng đại diện

- Đón tiếp người lao động đến giao dịch; Nắm bắt khả năng, nhu cầu của người lao động.

- Tư vấn: Tư vấn việc làm đối với người lao động; Tư vấn khác (Kỹ năng thi tuyển, phỏng vấn; tự tạo việc làm; tìm việc làm trong nước và ngoài nước); Tư vấn học nghề đối với người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; Tư vấn về pháp luật lao động việc làm, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động.

- Tổ chức tư vấn chuyên sâu khi người lao động có nhu cầu.

- Giới thiệu người lao động tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

3. Thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ; công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

4. Quản lý nghiệp vụ và theo dõi hoạt động của 03 Văn phòng đại diện tại thị xã Lagi, huyện Đức Linh và huyện Tuy Phong.

5. Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm và thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến