MẪU SỐ 17: ĐỀ NGHỊ KHÔNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO HẰNG THÁNG VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

  • 12/07/2021
  • 3273

/upload/files/MAU%20SO%2017%20DE%20NGHI%20KHONG%20THUC%20HIEN%20THONG%20BAO%20TIM%20KIEM%20VIEC%20LAM%20HANG%20THANG.docx

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến