Phiếu đăng ký tìm việc làm năm 2020

                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                              ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

                                                                  (Lần:.….)

                                     Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận

1. Họ và tên: ..................................................................... 2. Ngày sinh: …... /….... / 19.......................

3. Dân tộc: .............................................. Tôn giáo: .............................................................................

4. Số CMND: ......................................  Ngày cấp: .….. /…... / …....... Nơi cấp: ....................................

5. Giới tính: .....…………….… Chiều cao: ……............…....…. Cân nặng: ..................................................

6. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

7. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................................................

8. Điện thoại liên lạc: ........................................  Email: ......................................................................

9. Tình trạng hôn nhân:                Độc thân       £                                   Đã kết hôn         £

10. Thuộc đối tượng ưu tiên:  Khuyết  tật   £     Dân tộc thiểu số  £  Khác: .......................................

11. Trình độ văn hóa:.............. 12. Ngoại ngữ: ..........................  13. Tin học: .....................................

14. Bậc trình độ CMKT cao nhất: ...........................  Chuyên ngành đào tạo: .......................................

15. Các bằng cấp, chứng chỉ khác (nếu có): ..........................................................................................

16. Khả năng, sở trường (Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, độc lập; kỹ năng sử dụng vi tính;

khả năng đảm trách nhiều công việc… hoặc các sở trường khác): ..........................................................

.................................................................................................................................................................

17. Kinh nghiệm làm việc : ………... năm.

Stt

Tên đơn vị làm việc

Thời gian làm việc

(Từ tháng, năm đến tháng năm)

Vị trí việc làm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Công việc/vị trí việc làm đăng ký :

- Tên công việc/vị trí việc làm: ............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

- Địa điểm: .............................................................................................................................................

- Mức lương: .........................................................................................................................................

- Yêu cầu khác: ......................................................................................................................................

Hiện tôi đang có nhu cầu tìm việc làm và mong muốn được Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu việc

làm phù hợp với nguyện vọng của tôi ./.

 

                    ……………., ngày ….. tháng ….. năm 2020

                          Người đăng ký

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến